Creator of technical images

Being an author of technical images with necessity to abstract the amount of information, to create into reality my inner idea, a feeling, which I have to the world. Inability to give priority to a single topic. Relationship between the individual and the environment. The desire for the realization of harmonic space. Torn outlining the feelings of individuals, the goal is absortion by the music.

I find inspiration mainly in reading books by Vilem Flusser (Into the universe of technical images). Furthermore, of the impressions I have from regular monitoring the spectrum of news from a world, whether it is a war in Syria, the status of powerful countries, the Czech political scene and a plethora of others. At the same time in the sexual nature of man and his position in society. Space where he lives, throughout time, in observing and in memory, recorded in photographs and videos. Things that I omitted, things that I do not where to realize them, because space is also mental.

Universe of technical images

Sitting with display screens - is already happening, so robots and work - superbrain. Chamber music - Dialogic communication. Program – prescription, improvisation from recordings. The image is audiovisual - musical. Bio / ear - waves. Audio signal is more than just a picture / music. Abstract paintings, everyone is composers. Musical fantasy. Art / science visual composition. Universum of musical imagination. The World as Will.

Author of technical images

The source of all creativity is suffering. This suffering is in before-telematics situation, especially the suffering individual, private. The whole literature deals with this creative suffering. In telematics situation is source of creativity compassion. We can, if we have to just taste, also called it "love " . Vilém Flusser

Technical picture was thought like music. Colours, same time the content. Changing the space, raise atmosphere enhanced by the sounds. Expression of colored sensational spheres pulsating by music. Covering as much space.


Tvůrce technických obrazů

Být autorem technických obrazů s nutností abstrahovat množství informací, abych stvořil ve skutečnost svou ideu, tedy pocit, který k světu zaujímám. Neschopnost dát přednost jedinému tématu. Vztah jedince a okolí. Touha po uskutečnění harmonických prostor. Útržky nastiňující pocit jednotlivce, cílem je pohlcení hudbou.

Inspiraci nacházím především ve čtení knihy od Viléma Flussera - Do universa technických obrazů. Dále pak z dojmů které mám z pravidelného sledování spektra zpravodajství o světě, ať jde o válku v Sýrii, postavení mocností, česká politická scéna a nepřeberné množství dalších. Současně i v sexuální stránce člověka a jeho postavení ve společnosti. Prostor kde se žije, v průřezu časem, v pozorování a paměti, záznam ve fotografiích a videu. Věci, které jsem opomenul a kterým se nemám kde věnovat, neboť prostor je i mentální. Z umělců mě zaujali např. James Turrell, Olafur Eliasson, Carsten Nicolai, Bruce Nauman.

Universum technických obrazů

Telematické společnosti tvůrců obrazů a sběratelů obrazů. Starost o budoucnost, překvapivá dobrodružství, předvídání, uroboros a vytěsňování. Sedět u obrazovek - již se děje, tudíž roboti a práce – supermozek. Komorní hudba - dialogická komunikace. Program - předpis, improvizace z nahrávek. Obraz je audiovizuální – hudební. Bio/ucho - vlnění. Audio signál je víc než jen obraz/hudba. Abstraktní obrazy, všichni jsou skladateli. Hudební fantazie. Umělecké/vědecké obrazové kompozice. Universum hudební fantazie. Svět jako vůle.

Autor technických obrazů

"Zdrojem veškeré tvořivosti je utrpení. Toto utrpení je v předtelematické situaci především utrpením individuálním, privátním. Celá literatura pojednává o tomto tvořivém utrpení. V telematické situaci je zrojem tvořivosti soucit. Můžeme to, máme-li k tomu zrovna chuť, nazvat také "láskou"." Vilém Flusser

Technický obraz je chápaný jako hudba. Barevnost, přitom obsah. Měnit prostor, nastolovat atmosféru umocněnou zvuky. Vyjádření barevných pocitových sfér pulzující hudbou. Zastihnutí co největší plochy.

Vnitřní prostor jako celek, forma audiovizuální instalace se site-specific znaky. Finální dílo z procesu instalace. Médium je světlo. Projektory, videozáznam programu ovládající digitální obraz aplikace processing. V čase generuje prvky z databáze posbíraných materiálů, obraz, zvuk, video, a to na základě rytmu, času. Světelné objekty odkazují k vesmírnému místu. Technický obraz je odkaz k pohybu, zvuk k mysli.