landscapes

audiovisual and interactive instalation Hallway Gallery (Saloun studio), Prague, Czech Republic

video by Jan Mladovsky

Léto smrti před nástupem na vizkom - továrnaPC-zablokováno: jest mrzákpeníze, zrcadlovka - propito, notebook - zakoupeno HPHP dorazilo, den poté odvezeno na první reklamaciReklmace nepomohla, modrá smrt,modrá smrt,modrá smrt,modrá smrt,modrá smrt,modrá smrt,modrá smrt,modrá smrt,modrá smrt,modrá smrt,modrá smrt, další reklamace - transplantace vnítřnostíšťastná doba dobrého zdravíVítr+okno+atelier3x3x3m=pohroma, vše letělo k zemi -> následky úrazufungování, problémy s dýcháním, už mu to tolik nemyslelo, postupná demenceúspěšná karierá, i když krátká, svým bratřím současníkům nešahal ani po paty,pracoval jinde, imaginace slabákletba šalounova- tvorba portfolia smrti, měla pokračovat hudebním rituálem v dolním ateliéru -> zodpobědný úraz v umývárně - pád a trvalé nasledky, fraktura obrazu a myslinadále spolupráce s přídavným tělem - reprezentativním implantátem obrazu z minulostiOcenění celé destrukce těla, povýšení na umění, živoucí mysl v děsivé kápi, jde ale nesmírně dálecestování - nyní se otvírá cesta, není ani v půlce předpokládané doby žitívyvolávání duchů v řádu šalounova ateliéru, proplouvající okny, rituální mimorozumové oddělování a míchání přísadnáhoda, nutnost - postupy se opakují až tisícekrát a při jedné možnosti dojde k jedinečné konstelaci vesmíru, při které nastanou výjmečné okolnosti----voda - nikdy neměla ublížit, necítilo se býti v ohrožění živlemi, když bylo pořád v jendom ohni--------spojení s malým množstvím vody, za okolností vůdce rituálu, z vody tělo vzplanulo - konstelace smrti, žádná známka životadobrý posel inkvizitora v ten správný pozdní večer vyzvedl ostatky, oslava smrti--- inkvizitor osudu nedobré pověsti učinil stanovisko - je mrtev, vzplanul z vody v blátě svých útrob---vyjmut byl mozek, tělo ponecháno, ingredienční kapsle, zachováno v igelitové bázimrtvola s kapslí poslána do šalouna---mozek aplikován do ingredienční kapsle -> rituál oživení mrtvých, již není tělo, ale mozek s veškerými znalosti žije, štěstíotázka postupu po zmrtví vstání těla - předpoklad oživování - nikdy již nebude plňě živ, ale bude živý nemrtvý, nutno stvořit tuto zombie, jejíž síla dávno přesahuje původní účel bytosti, bytostí nikdy býťi nemělojak pracovat s živými nemrtvými, a ťi jenž by jej nadobro pohřbily


krajinky

The summerof death before taking on vizkom - factory-is blocked PC: is a cripple money SLR camera - drink themselves, notebook - purchased HPHP arrived, the day after transported to the first complaint Complaint did not helpblue deathblue deathblue deathblue deathblue deathblue deathblue deathblue deathblue deathblue deathblue death, another complaint - transplantation insides happy the good time Health Wind + window + atelier 3x3x3 = disaster, all flew to the ground -> due to injury functioning, problems with breathing, already it to him thinking so much, gradual dementia successful career, even if short, his brethren contemporaries did not reach even the heel, worked elsewhere, imagination weak curse Saloun-making portfolio of death should continue to the musical ritual in the lower studio -> responsible injury in the bathroom - a permanent fall consequences, fracture image and mind continue cooperation with additional body - a representative implant images from the past Awards destruction whole the body, elevating on the art, mind living in a horrific hood, but it's enormously further travel - now opens the way, not even half the estimated time it chosen ghosts in order Salounova studio, passing through windows, ritual outminded separation and mixing ingredients coincidence necessity - the procedures are repeated up to thousand times and one possibility when there is a unique constellation of space in which the rarely occurring circumstances ---- water - never hurt, did not feel to be UNDER THREAT element when it still-in-one fire -------- conjunction with a small amount of water, in the circumstances leader of the ritual of the water body flared - a constellation of death no sign of life good messenger inquisitor in the right late night pick up the remains, a celebration of of death --- Inquisitor fate not good reputation has made an opinion - is dead, kindled from the water in the mud --- their bowels taken out the brain, the body is left, ingredient capsule, kept in a plastic base with a corpse capsule sent to the brain --- Saloun applied to ingredient capsule -> ritual revival of the dead, no longer the body, but the brain with all the knowledge lives luck procedural issues after the resurrection from dead of the body - a prerequisite for reviving from sides - never will no longer be fully alive, but will be live undead necessary to create this zombie whose strength exceeds original purpose a long time ago beings EXISTENCE beings never had to work with live undead, and those who would it buried forever

krajinky krajinky krajinky krajinky krajinky krajinky krajinky krajinky krajinky photos by Jan Mladovsky
other works
Biography
my Contact and links
graphics, like posters
kitty chaos planet
live AudioVisual
Dominium VR project
DIY devices
Instalation Art
Video works