Curvature, Dating, Food

kinetic installation, ready-mades Studio A0, A1, Building Athe Technical University in Liberec, Liberec, 2013-2014

Video from christmass stage of instalation, before asked to destroy it**

in this school building, which resided Konrad Henlein in past, leader of the Sudeten German Party.

The planned exhibition project Curvature, Dating, Food for the gallery Tranzitdisplay based on my interest in the site specific space installations. The statue must be on-line. , the viewer is Specifically captured by video camera, which is an input device for Web Part. The physical part consists of kinetic and audiovisual installation. Work can be moved, but better to create a additional, when each of them is connected with shared server. The goal is mastery of techniques, but simultaneously attitude, how to live and to be on in relationships with others.

The theme of the work is low personal matters such as: saving money, sexual frustration, faith, rituals, denial, precarious livelihood. First of all eating, what will we eat, what, how and even whether? individuality, awareness, opinions / errant sense. also technology and power (spying drones). Structure of the day futile workaholism, to money, without them. Alcohol as a social occasion, with whom and where? Walking with music. From what I listen to? Women, men and anything in between. General / specific, the individual / whole. Personal space changing in time, is itself an art installation. For some it is not. Formally project builds on the already implemented installations or experiments. Character based on musical world view and the from installation process where it is always site-specific. Music is then more than only sound. Everything is freely extensible growing.

fuck

Work consists of many parts: a set of wires, LEDs, motors reels, lines, speakers, headphones, then Raspberry PI and Arduino clone, NetArt with PHP and MySQL, electronic photographs, texts and food. Also, my personality becomes a medium.

Trying to encompass a broader impression by various means, some humiliated, participation in all kind of chaotic harmony? The works Ranked a preserved form a database system comprehensive, detailed. In the kinetic part of the system of winches controlled taxiing platform that monitors and camera viewer responds to it. Technologically, it would be difficult, physical construction winches were most complicated. The movable element is a ready-made snake.

fuck fuck

The web part is based on the principles of social networks and shows what a person does not get personaly. How to features are acquainted? The foundation is communication, profiles, impression of them together, the messages and photos. Wider information and the relationships between them. Refilling from the installation. The need for physical space. Does connection via internet connect us?

fuck fuck

Food in the installation represents more specific part. Packages from soya meatm baked so-called "sockatousty" baking own pastry, and another search for healthy and cheap food due to a combination of budget, or how to happily on with my life. I would like to performatively bake toast, beating the coffee via bedsheet, pizza from raised dough. With Financial plenty would not be natural, but hospitality. Creating physical images is essential (direct contact, rhythm). Chaotic spaces, interactive scenography. Movement and architecture in an abstract painting, infinity. Music and rhythms in images. Or video - Zarathustra's journey (into the mountains). I see the work as a "micro-installations" or occupy the entire scene - a room.

fuck fuck fuck fuck

To say...

Zakřivení, seznamka, jídlo

Plánovaný výstavní projekt Zakřivení, seznamka, jídlo pro Tranzitdisplay vychází z mého zájmu o specifické prostorové instalace. Socha musí být on-line. Diváka konkrétně snímá kamerou, ta je vstupním zařízením pro webovou část. Fyzickou část tvoří kinetická a audiovizuální instalace. Dílo lze přemístit, lépe však vytvořit další, kdy každé z nich je spojeno se společným serverem. Cílem je ovládnutí technik, ale zároveň postoj, jak dál žít a vycházet ve vztazích s ostatními. Tématem práce jsou nízké osobní záležitosti jako: šetření, sexuální frustrace, víra, rituály, odpírání, nejistá obživa. Především stravování, co budeme jíst, za co, jak a zda vůbec? Individualita, uvědomění, názory / bludný rozum. K tomu technologie a moc (špehování, drony). Struktura dne, marný workoholismus, k penězům, bez nich. Alkohol jako společenská příležitost, s kým a kde? Chůze s hudbou. Čím poslouchám? Ženy, muži a něco mezi. Obecné / konkrétní, jednotlivec / celek. Osobní prostor měnící se v čase, je sám instalací uměleckou. U někoho není. Formálně projekt vychází z již realizovaných instalací či experimentů. Charakter vychází z hudebního názoru na svět a z procesu instalace, kdy je vždy site-specific. Hudební je pak víc než jen zvukové. Vše je volně rozšiřitelné, roste.

Dílo se skládá z mnoha částí: soustavy drátů, LED diod, motorů s navijáky, vlasců, reproduktorů, sluchátek, dále pak Raspberry PI a klon Arduina, NetArt s PHP a MySQL, elektronické fotografie, texty a potraviny. Také moje osobnost se tává médiem. Snažím se obsáhnut širší dojem pomocí různých prostředků, některé ponižují, účast všech v jakési chaotické harmonii? Díla zařazená a uchovaná tvoří databázi, systém obsáhlejší, podrobnější. V kinetické části soustava navijáků ovládá pojíždějící platformu, která sleduje diváka kamerou a reaguje na něj. Technologicky by to bylo náročnější, fyzická konstrukce navijáků byla nejvíc komplikovaná. Pohyblivým elementem je ready-made had.

Ve webové části vycházím z principů sociálních sítí a ukazuji, co člověk nezíská osobně. Jak se vlastnosti seznamují? Základem je komunikace, profily, dojem z nich dohromady, databáze zpráv a fotek. Širší informace a vztahy mezi nimi. Doplňování z instalace. Nutnost fyzického prostoru. Spojuje nás připojení přes internet?

Jídlo v instalaci představuje konkrétnější část. Obaly od sojového masa Upečené tzv. „socka- tousty“, pečení vlastního pečiva a jiné hledání zdravých a levných kombinací potravin vzhledem k rozpočtu, aneb jak šťastně v životě dál? Chtěl bych performativně péci tousty, tlouci kávu v prostěradle, pizzu z kynutého těsta. S finančním dostatkem by to nebylo přirozené, ale pohoštění. Tvořit fyzické obrazy je nezbytností (přímý kontakt, rytmus). Chaotické prostory, interaktivní scénografie. Pohyb a architektura v abstraktním obraze, nekonečnost. Hudba a rytmy v obrazech. Případně video - Zarathustrova pouť (do nitra hor). Vidím dílo jako „mikro-instalace“, případně zabírají celou scénu - místnost.

other works
Biography
my Contact and links
graphics, like posters
kitty chaos planet
live AudioVisual
Dominium VR project
DIY devices
Instalation Art
Video works